FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  

  

  

 

 
 
所有形式的PDF或Word格式组,是中,右击可以节省
 
在这里你可以看到各种形式的页面
  
     增值税
 
 
     M4形式
 

 
     病假超过30天
 
 
    决算的企业家


 
     决算的法律实体
 
 
     其他应用
 
 
 
    健康
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
     税号
 
 
     职工收入及其他收入
 


 
     开幕式行为
 
 
     其他形式
 

 
     就业人员达30克,学员
 
              在45克人,残疾人
 
 
     法律