FAIL (the browser should render some flash content, not this).

  


  

  

 

 

 


PROPISANI ROKOVI ZA FIRME, PREDUZETNIKE I FIZIČKA LICA U TOKU GODINE

U nastavku navodimo najčešće zastupljene zakonske obaveze koje firme,preduzetnici i fizička lica  imaju prema državnim organima, a njihovim nepridržavanjem mogu nastati ozbiljne povrede propisa koje su sankcionisane kaznama:

Fizička lica (punoletni gradjani Srbije)

Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja (kvartala)

-       uplata akontacije poreza na imovinu za tekuće tromesečje

Najkasnije do 15. marta tekuće godine

-          krajnji rok za sve građane (fizička lica) koji su u protekloj godinu ostvarili dohodak (primljene plate, dohodak radnje, prihod od zakupnina,svi drugi prihodi osim dobiti kod preduzeća) veći od zakonom propisanog , da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana obrazac PPDG-5

 

  Pravna lica i preduzetnici

-       Pre stavljanja u promet

sastavljanje kalkulacije za robu kojom se zadužuje maloprodaja i njeno evidentiranje u trgovačkoj knjizi

 

-       Svakodnevno

sačinjavanje dnevnog izveštaja fiskalne kase i njegov upis u knjigu dnevnih izveštaja - obrazac KDI
izračunavanje prometa u zadnjih 365 dana i, ako pređe iznos od 4.000.000,00 dinara, sačinjavanje popisa zaliha trgovačke robe, promene poreskih stopa u fiskalnoj kasi i početak vođenja PDV evidencija

 

-       Najkasnije narednog radnog dana (može u ponedeljak za petak,subotu i nedelju)

uplata na poslovni račun pazara i svakog drugog gotovog novca primljenog po bilo kom osnovu
evidentiranje pazara u trgovačkoj ili KEPU knjizi

 

-       Najkasnije u roku od 3 dana od prijema dokumentacije

dostavljanje knjigovodstvu celokupne dokumentacije o nastalim poslovnim promenama

 

-       Najkasnije u roku od 5 dana od dostavljanja

krajnji rok knjigovodstva da proknjiži dostavljenu dokumentaciju o poslovnim promenama

 

-       Najkasnije u roku od 15 dana

krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi obaveštenja o promeni značajnih činjenica za evidencije i obračun PDV-a (promena poreskog perioda zbog ostvarenja prometa od 20.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana, promena adrese, ...)

 

-       Najkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave

krajnji rok za podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 4.000.000,00 dinara

 

-       Najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec

podnošenje Poreskoj upravi zbirne poreske prijave za porez po odbitku na obrascima PP OD i PP OPJ i to posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu


 

-       Najkasnije do desetog u mesecu za prethodni mesec

krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodni mesec kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u"
krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarski mesec, odnosno "koji su u mesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije

 

-       Najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec  

akontacija poreza na dobit preduzeća za prethodni mesec
uplata akontacija poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec za preduzetnike
uplata akontacija doprinosa za socijalno osiguranje za prethodni mesec za preduzetnike i za osnivače preduzeća koji rade u preduzeću a nisu zasnovali radni odnos
krajnji rok za plaćanje naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne takse za prethodni mesec

 

-       Najkasnije u do 30. u mesecu za prethodni mesec

uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu za poslodavce koji ne isplate zarada za prethodni mesec do 30. u tekućem mesecu - obaveza proizilazi iz poreskih propisa
isplata zarada zaposlenima za prethodni mesec do 30. u tekućem mesecu - obaveza proizilazi iz Zakona o radu

 

-       Najkasnije do desetog u mesecu za prethodni kvartal

krajnji rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i pratećim obrascima za prethodno tromesečje kod obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u"
krajnji rok za plaćanje obaveze za PDV obveznika PDV koji PDV plaćaju za kalendarsko tromesečje, odnosno "koji su u tromesečnom PDV-u", ako nemaju preplatu po poreskoj prijavi ili odranije

 

-       Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja (kvartala)

uplata akontacije poreza na imovinu za tekuće tromesečje

-      
Najkasnije u roku 30 dana od dana isteka perioda

krajnji rok za predaju poreskog bilansa za preduzeća i preduzetnike koji odluče da u toku godine menjaju iznos akontacije poreza na dobit odnosno poreza na dohodak građana (za preduzetnike se prilaže i zahtev za umanjenje akontacije)

 

-       Najkasnije u roku 365 dana od dana prethodnog servisiranja fiskalne kase

krajnji rok za ponovno servisiranje fiskalne kase je 365 dana od dana njenog prethodnog servisiranja

 

-       Najkasnije do 15. januara tekuće godine

krajnji rok za podnošenja zahteva Poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike čiji poreski period je tromesečje, a sopstvenom odlukom žele da ga promene da ubuduće bude mesec

 

-       Najkasnije do 31. januara tekuće godine

krajnji rok za podnošenja Poreskoj upravi obrasca PPP - pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret isplatioca prihoda za proteklu godinu
krajnji rok za izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez u protekloj godini
krajnji rok za podnošenje akontacione poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu posla i prometa u prošloj godini - obrazac PPDG-1

 

-       Najkasnije do 28. februara tekuće godine

krajnji rok za predaju finansijskih izveštaja (završnog računa) Narodnoj banci Srbije Odseku za prijem finansijskih izveštaja i bonitet i Agenciji za privredne registre za proteklu godinu

 

-       Najkasnije do 10. marta tekuće godine

krajnji rok za pravna lica - obveznike poreza na dobit preduzeća da:
predaju Poreskoj upravi poreski bilans za proteklu godinu - obrazac PB-1 (PBN-1)
predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća - obrazac PDP (PDN)
predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i bilans stanja kao i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-1 i PDP
podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dobit i konačno obračunate obaveze po poreskom bilansu

 

-       Najkasnije do 15. marta tekuće godine

krajnji rok za sve preduzetnike (osim paušalaca) da:
predaju Poreskoj upravi konačan obračun poreza na dohodak građana za proteklu godinu - obrazac PB-2
predaju Poreskoj upravi poresku prijavu za konačno utvrđivanje akontacionog poreza na prihode od samostalne delatnosti za tekuću godinu - obrazac PPDG-1
predaju Poreskoj upravi bilans uspeha i drugu dokumentaciju uz obrasce PB-2 i PPDG-1
podnesu poslovnoj banci naloge za plaćanje razlike između plaćenih akontacija poreza na dohodak građana i konačno obračunate obaveze po konačnom obračunu
krajnji rok za sve građane (fizička lica) koji su u protekloj godinu ostvarili dohodak (primljene plate + dohodak radnje + prihod od zakupnina + svi drugi prihodi osim dobiti kod preduzeća) veći od zakonom propisanog , da podnesu poresku prijavu Poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana - obrazac PPDG-5

 

-       Najkasnije do 31. marta tekuće godine

krajnji rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu "u statici" za prethodnu godinu za pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige - obrazac PPI-1 i PPI-2 i fizička lica (građani) - obrazac PPI-2

 

-       Najkasnije do 30. aprila tekuće godine

krajnji rok za prijavu podataka za utvrđivanje staža osiguranja i zarada zaposlenih za proteklu godinu na obrascima M-4

 

-         Najkasnije do 30. novembra tekuće godine

       krajnji rok za predaju zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u sledećoj kalendarskoj godini